در این شرکت کیسه زباله های ضخیم تولید و وارد بازار میگردد