پلانگتون یکی از بزرگترین شرکت های تولید کیسه زباله در ایران است