در این شرکت کیسه زباله های جعبه ای تولید و در بازار توزیع میگردد