تمامی محصولات پلانگتون اعم از زباله ها تجزیه پذیر می باشد